LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ALBERTS TWEEWIELERS

1 TOEPASSELIJKHEID
1.1 Op alle aanbiedingen , reserveringen , bestellingen en overeenkomsten van ALBERTS TWEEWIELERS zijn bij uitsluiting van eventuele voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden (hierna : voorwaarden ) van toepassing . De voorwaarden zijn via internet te raadplegen .

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling of reservering houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt .

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepalende kan slechts schriftelijk worden afgeweken , in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven .

1.4 Alle rechten en aanspraken , zoals in deze Voorwaarden en in eventueel nadere overeenkomsten ten behoeve van ALBERTS TWEEWIELERS ingeschakelde tussenpersonen en aan derden .

2 AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle aanbiedingen van ALBERTS TWEEWIELERS zijn vrijblijvend . ALBERTS TWEEWIELERS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze prijzen te wijzigen , in het bijzonder wanneer dat op grond van ( wettelijke ) voorschriften noodzakelijk is Reeds geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd .

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ALBERTS TWEEWIELERS . ALBERTS TWEEWIELERS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden , tenzij uitdrukkelijk anders bepaald . Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd , deelt ALBERTS TWEEWIELERS dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling .

2.3 Indien de koper het product zelf afhaalt , komt de overeenkomst tot stand in het afhaalpunt .

3 PRIJZEN EN BETALINGEN
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s , inclusief BTW en exclusief verzendkosten , eventuele belastingen of andere heffingen , tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen .

3.2 Betaling dient te geschieden bij aflevering . Op verzoek van de klant of van ALBERTS TWEEWIELERS kan de betaling ook vooraf via IDEAL of per BANK geschieden .

3.3 Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van ALBERTS TWEEWIELERS is vermeld en dit door ALBERTS TWEEWIELERS aan de klant schriftelijk is medegedeeld , heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren . Zie tevens artikel 11 .

4 PRODUCT
4.1 De door ALBERTS TWEEWIELERS geleverde fietsen zijn volledig afgemonteerd en derhalve
gereed voor gebruik . Bij bezorging worden de pedalen gedemonteerd en het stuur in de lengterichting van de fiets geplaatst .

5 LEVERING
5.1 Indien uw bestelling op voorraad is streeft ALBERTS TWEEWIELERS ernaar uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren . Indien uw bestelling niet voorradig is zal overleg met de klant plaatsvinden ,
ALBERTS TWEEWIELERS stelt de klant hiervan per mail of telefoon op de hoogte .

5.2 De leveringen van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u of gereed zijn voor het ophalen in LOENEN GEMEENTE APELDOORN .

5.3 De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief . Dit tarief is op de internetsite van ALBERTS TWEEWIELERS vermeld en wordt tevens tijdens het orderproces vermeld .

5.4 Het product kan ook door de koper zelf worden afgehaald in de gemeente Apeldoorn . Verzendkosten zijn dan niet van toepassing .

6 EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over , indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan ALBERTS TWEEWIELERS verschuldigd bent , heeft voldaan . Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over .

7 GARANTIE
7.1 De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan die , welke de fabrikant van het betreffende product hanteert . Bij de garantie aanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd . Garantieclaims worden op afspraak op het afhaalpunt in de gemeente Apeldoorn afgehandeld ALBERTS TWEEWIELERS vergoedt nooit gemaakte kosten van derden .

8 RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden . Indien dit niet het geval is , dient u ALBERTS TWEEWIELERS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 kalenderdagen na de aflevering , althans nadat constatering op rederlijkewijze mogelijk was , schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven .

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden , heeft ALBERTS TWEEWIELERS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Indien u een verzonden product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen , heeft u het recht het product binnen veertien ( 14 ) kalenderdagen na aflevering aan ALBERTS TWEEWIELERS te retourneren . De kosten voor retourzendingen komen tegen het dan geldende tarief voor uw rekening .

8.4 ALBERTS TWEEWIELERS is niet aansprakelijk voor door de klant zelf foutief bestelde framematen of verkeerd gemonteerde pedalen . De op de site aangegeven tabellen ter bepaling van de framemaat zijn zuiver indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend .

8.5 De aansprakelijkheid voor , via ALBERTS TWEEWIELERS afgesloten diefstalverzekering , ligt bij ENRA VERZEKERINGEN BV te Grootenbroek .

9 BESTELLINGEN COMMUNICATIE
9.1 Voor misverstaan ,verminkingen , vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ALBERTS TWEEWIELERS , ALBERTS TWEEWIELERS is niet aansprakelijk , tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ALBERTS TWEEWIELERS .

10 OVERMACHT
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten , heeft ALBERTS TWEEWIELERS in geval van overmacht het recht om , naar eigen keuze , de uitvoering van uw bestelling op te schorten , dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden , zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ALBERTS TWEEWIELERS gehouden is tot enige schadevergoeding , tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn .

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ALBERTS TWEEWIELERS kan worden toegerekend , omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet , rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt .

11 DISCLAIMER
11.1 Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht , bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is . ALBERTS TWEEWIELERS is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website .

12 DIVERSEN
12.1 Indien u aan ALBERTS TWEEWIELERS schiftelijke opgave doet van een adres , is ALBERTS TWEEWIELERS gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden , tenzij u aan ALBERTS TWEEWIELERS schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden .

12.2 Wanneer door ALBERTS TWEEWIELERS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan , laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen . U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ALBERTS TWEEWIELERS deze Voorwaarden soepel toepast .

12.3 Indien een ( 1 ) of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enig andere overeenkomst met ALBERTS TWEEWIELERS in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift , zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ALBERTS TWEEWIELERS vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling .

12.4 ALBERTS TWEEWIELERS is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden .

12.5 ALBERTS TWEEWIELERS is een juridisch onderdeel van ALBERTS TWEEWIELERS AAN
DE STEEK NUMMER 6 IN LOENEN BIJ APELDOORN .

13 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
13.1 Op alle rechten , verplichtingen , aanbiedingen , bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn , alsmede op deze Voorwaarden , is uitsluitend Nederlands recht van toepassing .

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland .